ІВАН ОГІЄНКО

Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Науково-дослідний центр огієнкознавства

 

                                                               Інформаційний лист

про підготовку матеріалів до XIV випуску наукового збірника

«Іван Огієнко і сучасна наука та освіта». Серія філологічна

(з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка)

 

Шановні колеги! Приймаємо матеріали до  XIV випуску наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта». Серія філологічна. Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 № 241).

 

Друкування наукових статей у фаховому збірнику здійснюється безкоштовно.

 

Тематика збірника:

 1. Науковий текст Івана Огієнка: новітні теорії і методи дослідження.
 2. Наукові концепції Івана Огієнка у сучасному інформаційному просторі.
 3. Багатовимірність художньої реальності: мистецькі версії Івана Огієнка.
 4. Трансцендентний континуум сакральних текстів Івана Огієнка.
 5. Смислообрази національної ідентичності у філософському дискурсі Івана Огієнка.
 6. Феномен Івана Огієнка у соціокультурних трендах доби.

 

Тематика статей обов’язково повинна бути пов’язана із проблемами огієнкознавства.

 

Вимоги до оформлення статей:

Матеріали мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів*:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 •  аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на  які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки.

(* У статті не виділяти жирним шрифтом перелічені вище елементи, лише враховувати їх наявність і послідовність у тексті).

Обсяг статті – 8-12 сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Файл зберігати у форматі DOC та RTF. Ім’я файлу подавати як прізвище автора (авторів), наприклад, Петренко(-Ковальчук).

 

Матеріали подавати у такій послідовності:

 

1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку, без абзацного відступу).

2. Ініціали та прізвище автора/авторів (у центрі).

3. Назва навчального закладу та міста (у центрі).

4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.

5.Анотація українською мовою та ключові слова (шрифт 12 пт).

6. Текст статті (шрифт 14 пт). Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках [№ джерела, сторінка], наприклад: [3, c. 24], [2, с. 364-367], [5; 12], де перше число – номер джерела у списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок подається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою.

7. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ВАК, подають після статті в порядку посилань. Джерела у списку подавати відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК України, №2, 2000, с. 61-62). У списку треба розрізняти тире (аlt+0151) та дефіс, наприклад, ... – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.

8. Анотація англійською мовою (шрифт 12 пт).

            Матеріали, які не оформлені відповідно до вимог Постанови ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1, не відредаговані, які не відповідають тематиці збірника, розглядатися і повертатися авторам не будуть.

Аспіранти, магістранти, студенти вищих навчальних закладів і викладачі без наукових ступенів до рукопису додають рецензію наукового керівника.

 

Взірець оформлення матеріалів

УДК…

В.П.Атаманчук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ІВАНА ОГІЄНКА У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

 

Текст анотації українською мовою текст анотації українською мовою текст анотації українською мовою текст анотації українською мовою текст анотації українською мовою текст анотації українською мовою………………………………………………………………..(1000 знаків)

Ключові слова: ....................................................………………..(6-8 слів чи словосполучень)

 

Текст статті текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  текст статті  

Список використаних джерел:

 1. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки / Іван Огієнко. – Львів: Фенікс, 1995. – 44 с.
 2. Тіменик З. Ідеї філософії релігії у контексті української духовної культури: 30-ті роки ХІХ ст. – 80-ті роки ХХ ст.: монографія / Зиновій Тіменик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 312 с.

 

Текст анотації англійською мовою текст анотації англійською мовою  текст анотації англійською мовою  текст анотації англійською мовою  текст анотації англійською мовою  текст анотації англійською мовою  текст анотації англійською мовою  ……………………...(1000 знаків)

Key words: ………....................................................………………..(6-8 слів чи словосполучень)

 

Окремим файлом подати інформацію про автора:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
 • домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний телефон.

 

Наукові  статті та інформацію про автора надсилати до 10 лютого 2017 року на адресу:

 

e-mail: dp_ohienko@kpnu.edu.ua

Контактний телефон:               097 119 42 68     Вікторія Петрівна Атаманчук       

Posted by Вікторія Атаманчук Wednesday, December 21, 2016 3:30:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.